Corporate Governance

The Board of Directors of CYBER 1 (Cyber Security 1 AB) has been approved for listing of its shares on Nasdaq First North Stockholm under the ticker CYB1 and ISIN code SE0007604061. First day of trading on Nasdaq First North Stockholm was 22 September 2016. All shares in CYBER 1 are subject to trading.

The Company operates under Swedish law.

Following the Listing on Nasdaq First North, CYBER 1 will neither be required to comply with the corporate governance rules of the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen 2005:551) applicable to companies which securities are admitted to trading on a regulated market, nor the Swedish Corporate Governance Code. This is due to the fact that Nasdaq First North is not considered to be a regulated market. However, it is the Company’s ambition to conduct a review of its internal governance procedures in order to apply to the codes in the future.

Nasdaq First North is an alternative market, operated by the different exchanges within Nasdaq. It does not have the legal status as an EU-regulated market. Companies at Nasdaq First North are subject to the rules of Nasdaq First North and not the legal requirements for admission to trading on a regulated market.

The board of directors applies written rules of procedure, which are revised annually and adopted by the inaugural board meeting every year. Among other things, the rules of procedure govern the practice of the board of directors, functions and the division of work between the members of the board of directors and the CEO. At the inaugural board meeting, the board of directors also adopts instructions for the CEO, including instructions for financial reporting.

The board of directors meets according to an annual predetermined schedule. In addition to these meetings, additional board meetings can be convened to handle issues that cannot be postponed until the next ordinary board meeting. In addition to the board meetings, the Chairman of the board of directors and the CEO continuously discuss the management of the Company.

 1. § 1. Företagsnamn / Company name

  Bolagets namn är Cyber Security 1 AB (publ).

  The company’s name is Cyber Security 1 AB (publ).

  § 2. Styrelsens säte / Registered Office

  Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

  The registered office is located in the municipality of Stockholm, Sweden.

  § 3. Verksamhet / Company Business

  Bolaget ska utveckla, sälja och marknadsföra lösningar för att öka säkerheten på internet, sälja tjänster och produkter inom detta område, själv och genom intressebolag, dotterbolag, agenter och partners driva sådan verksamhet, genom intressebolag och dotterbolag förvalta rörelser och fastigheter, bedriva strategisk rådgivning, utföra moderbolagsuppgifter samt därmed förenlig verksamhet.

  The company shall develop and sell solutions to increase security for uses of the internet (cybersecurity services), by selling products and services in this area, by itself and through associated companies, subsidiaries, agents and shall engage in strategic advisory services, govern investments in business and perform parent company business and related services.

  § 4. Aktiekapital / Share Capital

  Aktiekapitalet ska vara lägst 80 000 euro och högst 320 000 euro.

  The share capital shall not be less than EUR 80,000 and not more than EUR 320,000.

  § 5. Valuta / Currency

  Bolaget skall ha sin redovisning i euro.

  The company shall conduct its financial reporting in Euro.

  § 6. Antal aktier / Number of Shares

  Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 st och högst 800 000 000 st.

  The number of shares shall be not less than 200,000,000 and 800,000,000.

  § 7. Styrelse / Board of Directors

  Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst sex suppleanter.

  The Board of Directors shall consist of not less than three (3) and not more than nine (9) members, with a maximum number of six (6) deputies.

  § 8. Revisor / Auditor

  Bolaget skall ha en eller två revisorer. Bolaget kan välja att utse lika antal revisorssuppleanter.

  The company shall have one (1) or two (2) auditors. The company may choose to appoint an equal number of deputy auditors. W/9976055/v1

  § 9. Räkenskapsår / Financial Year

  Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

  The company’s financial year shall be the calendar year.

  § 10. Kallelse till bolagsstämma / Notice of General Meeting

  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt genom publicering på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma har ägt rum ska annonseras i Dagens Industri.

  Meeting notice of a general meeting shall be issued through an announcement in the Swedish Official Gazette and on the company’s website. That notice of a general meeting has been published shall be announced in Dagens Industri.

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

  Notice of annual general meeting and extraordinary general meeting where amendments to the articles of association will be considered shall be issued not earlier than six and not later than four weeks before the day of the meeting. Notice of other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the meeting.

  § 11. Årsstämma / Annual General Meeting

  På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

  At the annual general meeting the following matters shall be dealt with:

  1. Val av ordförande vid stämman.

  Election of chairman of the meeting.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  Preparation and approval of the voting list.

  3. Godkännande av dagordning.

  Approval of the agenda.

  4. Val av en eller två justeringsmän.

  Election of one or two participants to verify the minutes.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  Determination of whether the general meeting has been duly convened.

  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

  Presentation of the company’s annual accounts and its auditors’ report and, where applicable, the consolidated accounts and consolidated audit report.

  1. 7. Beslut om a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

  Decision regarding W/9976055/v1

   1. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
   2. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

  Adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;

  Appropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet;

  Discharge from liability for directors of the board and the CEO.

  8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

  Determination of the number of board directors and deputy board directors, and where applicable, auditors and deputy auditors.

  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.

  Determination of remuneration to the board and, where applicable, auditors.

  10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

  Election of board directors and deputy board directors and, where applicable, auditors and deputy auditors.

  11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

  Other business due at the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.

  § 12. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma / Shareholders entitled to attend the General Meeting

  Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

  Shareholders who wish to participate in the general meeting must notify the company not later than the day specified in the notice. That day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than the fifth weekday before the meeting.

  § 13. Avstämningsförbehåll / Record Day provisions

  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

  The company’s shares shall be registered in a record day register of reconciliation pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Account Act (1998:1479).

  ________________________

  Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 30 juni 2020.

  These articles of association were adopted at the annual general meeting June 30, 2020.

The Board of Directors shall consist of not less than three and not more than nine members, with at most six deputies.

The board of directors is the second-highest decision making body of the Company after the shareholders’ meeting and the highest executive body of the Company. According to the Swedish Companies Act, the board of directors is responsible for the organisation of the company and the management of the company’s affairs, which means that the board of directors is responsible for, among other things, setting targets and strategies, securing routines and systems for evaluation of set targets, continuously assessing the financial condition and profits as well as evaluating the operating management. The board of directors is also responsible for ensuring that annual reports and interim reports are prepared in a timely manner. Moreover, the board of directors appoints the CEO. Members of the board of directors are normally appointed by the annual shareholders’ meeting for the period until the end of the next annual shareholders’ meeting.

Johan Bolsenbroek

Born 1966
Ordinary Board member since 2020.

Other assignments: Co-owner and CFO of Triangle Studios B.V. CEO of ScreenCheck International Group
Previous assignments: Managing Partner at BdR Executive Partners B.V.
Education: MBA in International Business from the University of Georgia – Terry College of Business and a BBA in International business from Nyenrode Business Universiteit

Shareholdings: 500,000 shares.

Non independent Director

Alan Goslar

Ordinary Board member since 2020.

Born: 1947

Other assignments: Dial Advisory Limited, Owner of Payment Advisory Management Services

Previous assignments: CEO Transactworld Ltd, Chairman of supervisory Board of Payon AG

Education: University of the Witwatersrand

Shareholdings: 0 shares.

Independent of the Company and Group Management

Independent of Principal shareholders

Pekka Honkanen

Ordinary Board member since 2020.

Born: 1951

Other assignments: Senior Advisor of Enfuce Financial Services,  Owner and Chairman of PHOY Solutions Ltd.

Previous assignments: Board Member of Poplatek Oy (Now Part of the Nets Group), Monitoring Group Expert Member for the Finnish Financial Supervisory Authority surrounding PSD2, as well as Chairman of Silverskin Information Security Ltd and senior roles within Visa International.

Education: M.Sc in computer science och economy from Turku University

Shareholdings: 0 shares.

Independent of the Company and Group Management

Independent of Principal shareholders

Zeth Nyström

Ordinary Board member since 2020.

Born: 1946

Other assignments: Chairman of Trosa Fibernät AB, the Trosa municipality broadband provider.Member of the City Council of Trosa, Lay Judge for Svea Hovrätt.

Previous assignments:  C.E.O, C.O.O and C.M.O of Speedy Tomato AB (Now Telia Communications), Tess Brazil (now Telia), Europolitan AB (now Telenor) and Hi3G AB (now 3/Three telecommunications)

Education: Bachelor’s degree in economics from Gothenburg University.

Shareholdings: 0 shares.

Independent of the Company and Group Management

Independent of Principal shareholders

CYBER 1 have employed two Boards – Which will be confirmed following the next board meeting following the EGM

Remuneration Committee


Audit Committee

The general shareholders’ meetings are, in accordance with the Swedish Companies Act, the highest decision-making body of the Company and at the general meetings the shareholders exercise their voting rights on key issues, including inter alia decisions regarding adoption of income statements and balance sheets, allocation of the Company’s results, discharge from liability for the board of directors and the CEO, election of directors of the board and auditor and remuneration to the board of directors and auditor. In addition to the annual general meeting, extraordinary general shareholders’ meetings may be convened.

Notice of a General Meeting shall be given by announcement in the Swedish Official Gazette and Dagens Industri. Notice of an Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting where an amendment to the Articles of Association is to be dealt with, shall be issued not earlier than six and no later than four weeks before the meeting. Notice of an Extraordinary General Meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the meeting.

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135–4811 (“Bolaget“), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020. Mot bakgrund av rådande omständigheter kring coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning kommer extra bolagsstämman att genomföras endast genom ett s k poströstningsförfarande enligt tillfälliga lagregler. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i bolagsstämman genom att poströsta enligt instruktionerna nedan.

The shareholders of Cyber Security 1 AB (publ), reg. no. 556135-4811 (the “Company“), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday, 26 November 2020. Due to the current circumstances in relation to the coronavirus (covid-19) and the risk of spreading the virus the extra general meeting will be held only by way of a postal voting procedure according to temporary legislation. This means that no shareholders will be participating at the extra general meeting in person or by proxy. Instead, shareholders may participate at the general meeting by postal voting in accordance with the instructions below.

 

Rätt att delta vid bolagsstämman och registrering

The right to participate at the general meeting and registration

 

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels i) senast onsdagen den 18 november 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels ii) skicka ifyllt och underskrivet poströstningsformulär med post så att detta är mottaget senast onsdagen den
25 november 2020 på adress Cyber Security 1 AB, Ref: EGM november 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sverige eller via e-post till egmnovember@cyber1.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan att delta i bolagsstämman.

Shareholders who wish to participate at the general meeting, by postal voting, shall i) on Wednesday, 18 November 2020, at the latest, be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB, and ii) submit the completed and signed postal voting form so that it is received on Wednesday, 25 November 2020 at the latest by way of ordinary mail to Cyber Security 1 AB, Ref: EGM November 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sweden or by e-mail to egmnovember@cyber1.com. The postal vote form is considered as a notice to attend the general meeting.

 

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20 november 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

To be entitled to participate at the general meeting, shareholders with nominee-registered shares through a bank or other nominee must register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB (so-called voting rights registration). Shareholders requesting such registration must notify their nominee well before Friday, 20 November 2020, when such registration shall have been executed.

 

Poströstning

Postal voting

 

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning har styrelsen beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman (via poströstning) måste uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan genom poströstningsformuläret. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cyber1.com.

Due to current circumstances in relation to the coronavirus (covid-19) and the risk of spreading the virus the board of directors has decided to hold the general meeting only by way of postal voting

 

procedure in accordance with Section 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. Shareholders may exercise their rights at the general meeting by way of advance postal voting on the items contained in the agenda in connection with the general meeting. Shareholders who intend to participate at the general meeting (by way of postal voting) must state their name, personal ID or corporate registration number, e-mail address and phone number as well as, where applicable, information about representatives in connection with the notice to attend by the postal voting form. The postal voting form is available on the Company’s website www.cyber1.com.

 

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströst på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

For shareholders who wish to participate through an authorised representative, i.e. where the representative submits the postal vote on behalf of the shareholder, a proxy form is available on the Company’s website. Shareholders who wish to participate through an authorised representative must submit the proxy form together with the postal voting form. If the shareholder is a legal person, a copy of the certificate of registration or corresponding document shall also be enclosed.

 

Behandling av personuppgifter

Use of personal data

 

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för bolagsstämman.

In connection with the notice of attendance, the Company will process the shareholders’ personal data, which is requested above. The personal data gathered from the share register, notice of attendance at the general meeting and information about proxies will be used for registration, preparation of the voting register for the general meeting and, where applicable, the meeting minutes. The personal data will only be used for the general meeting.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

PROPOSED AGENDA

 

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting register

 1. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

 1. Val av en eller två justeringsmän

Election of one or two persons to attest the minutes

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Decision whether the meeting has been duly convened

 1. Val av styrelseledamöter

Election of board members

 1. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

 

Förslag som lämnats av aktieägare

Proposals which have been made by shareholders

 

Förslagen till nya ledamöter till styrelsen har lämnats gemensamt av aktieägarna Marlo Finance B.V, Guenter Schmitz, Lucas Scholten, Tellco AG, Edgar James Swaab, KAV Invest Holding AG och Cedar Capital Mangement Limited, som tillsammans representerar cirka 25 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

The proposals for new Board members to the Board have been made jointly by shareholders: Marlo Finance B.V, Guenter Schmitz, Lucas Scholten, Tellco AG, Edgar James Swaab, KAV Invest Holding AG and Cedar Capital Mangement Limitedrepresenting together about 25  per cent of the total number of shares in the Company.

 

Aktieägarna överväger också om ersättning i form av aktier utöver redan beslutat arvode till styrelsen ska föreslås vid en kommande bolagsstämma.

The shareholders also consider whether remuneration in shares in addition to the already decided remuneration to the Board should be proposed at an upcoming shareholders meeting.

 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Item 1 – Election of chairman of the meeting

 

Det föreslås att advokat Ingrid Westin Wallinder, Ramberg Advokater, eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses till ordförande för stämman.

It is proposed that attorney Ingrid Westin Wallinder, Ramberg Law Firm, or in case of impediment, the person instead proposed by the Board, be appointed as the chairman of the general meeting.

 

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Item 4 – Election of one or two persons to attest the minutes

 

Det föreslås att en representant från Marlo Finance B.V, eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte ordföranden, justera protokollet.

It is proposed that a representative from Marlo Finance B.V or in case of impediment the person instead proposed by the Board, be appointed to, alongside the chairman, attest the minutes.

 

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter

Item 6 – Appointment of board members  

 

Det föreslås nyval av Pekka Honkanen och Zeth Nyström som styrelseledamöter.

It is proposed new election of Pekka Honkanen and Zeth Nyström as Board Members.

 

Styrelsen får därefter följande sammansättning: Johannes Bolsenbroek (ordförande) och Alan Goslar, samt efter nyval Pekka Honkanen och Zeth Nyström.

The Board composition will thereafter be: Johannes Bolsenbroek (Chairman) and Alan Goslar together with the newly elected Pekka Honkanen and Zeth Nyström.

 

Information om de föreslagna ledamöterna
Information about the proposed Board members

 

Pekka Honkanen

Pekka Honkanen, född 1951, har lång erfarenhet inom cybersäkerhet, betalning och teknik.
Mr. Honkanen är för närvarande senior rådgivare till Enfuce Financial Services samt ägare och styrelseordförande för PHOY Solutions Ltd. Tidigare uppdrag inkluderar styrelseledamot i Poplatek Oy (nu en del av Nets Group), medlem i expertgrupp hos Finansinspektion i Finland kring PSD2, samt styrelseordförande i Silverskin Information Security Ltd och ledande roller inom Visa International. Mr. Honkanen har visad kompetens inom riskhantering och globala regleringsutrymmen, utöver sin förmåga till företagsstrategi och styrning. Pekka Honkanen har en M.Sc. i datavetenskap och ekonomi från Åbo universitet. Pekka Honkanen äger inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och Bolagets större aktieägare.

Pekka Honkanen, born 1951, has extensive experience within the cybersecurity, payments and technology industries. Mr Honkanen is currently a Senior Advisor of Enfuce Financial Services, as well as Owner and Chairman of PHOY Solutions Ltd. Previous assignments include Board Member of Poplatek Oy (Now Part of the Nets Group), Monitoring Group Expert Member for the Finnish Financial Supervisory Authority surrounding PSD2, as well as Chairman of Silverskin Information Security Ltd and senior roles within Visa International. Mr Honkanen has demonstrated competency within the risk management and global regulatory spaces, in addition to his aptitude for corporate strategy and governance. Mr. Honkanen holds a M.Sc in computer science och economy from Turku University. Pekka Honkanen holds no shares in the Company and is independent of the Company, its management and the Company’s larger shareholders.

 

Zeth Nyström

Zeth Nyström, född 1946, har visad stark kompetens inom ett antal ledande befattningar och styrelseuppdrag, specialiserad på strategi och ledning i ett antal globala företag. Mr. Nyström är för närvarande styrelseordförande för Trosa Fibernät AB, Trosa kommuns bredbandsleverantör, samt styrelseledamot för Clayster AB, ett Internet of Things (IoT) företag som specialiserat sig på mobil fakturering och teknikinfrastruktur. Mr. Nyström är även nämndeman i Svea Hovrätt, liksom medlem i Trosa stadsfullmäktige. Tidigare uppdrag inkluderar C.E.O, C.O.O och C.M.O från Speedy Tomato AB (nu Telia Communications), Tess Brazil (nu Telia), Europolitan AB (nu Telenor) och Hi3G AB (nu 3). Zeth Nyström har en kandidatexamen i ekonomi från Göteborgs universitet. Zeth Nyström äger inga aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Zeth Nyström, born 1946, has demonstrated strong competence in a number of executive management and board positions, specialising in strategy and management across a number of global enterprises. Mr Nyström is currently Chairman of Trosa Fibernät AB, the Trosa municipality broadband provider, as well as serving as Board Director for Clayster AB, an Internet of Things (IoT) company specializing in mobile billing and technology infrastructure. Mr Nyström also serves as a Lay Judge for Svea Hovrätt, as well as being a Member of the City Council of Trosa. Previous assignments include C.E.O, C.O.O and C.M.O of Speedy Tomato AB (Now Telia Communications), Tess Brazil (now Telia), Europolitan AB (now Telenor) and Hi3G AB (now 3/Three telecommunications). Zeth Nyström holds a bachelor’s degree in economics from Gothenburg University. Zeth Nyström holds no shares in the Company and is independent from the Company, its management and the Company’s larger shareholders.

 

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cyber1.com.

More information about the proposed directors of the board is available on the Company’s website, www.cyber1.com.

 

Antalet aktier och röster

Number of shares and votes

 

I Bolaget finns totalt 348 890 226 aktier, motsvarande 348 890 226 röster.

There are in total 348,890,226 shares in the Company, representing 348,890,226 votes.

 

Handlingar

Documents

 

Relevanta handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida, www.cyber1.com, minst två veckor före bolagsstämman. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Relevant documents will be available with the Company and on the Company’s webpage, www.cyber1.com, not less than two weeks before the general meeting. The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Shareholders’ right to request information

 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen på adress Cyber Security 1 AB, Ref: EGM november 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm eller via e-post till egmnovember@cyber1.com senast måndagen den 16 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, senast lördagen den 21 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress, samt kommer hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida www.cyber1.com.

Upon request by any shareholder and where the board believes that such may take place without significant harm to the Company, the Board shall provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.
A request for such information shall be made in writing to Cyber Security 1 AB, Ref: EGM november 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sweden or by e-mail to egmnovember@cyber1.com  no later than on Monday, 16 November 2020The information will be made available at the Company’s premises, on Saturday, 21 November 2020 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address, as well as will be available to the shareholders at the Company’s website www.cyber1.com.

 

 

* * * * * *

 

Stockholm i november 2020

Cyber Security 1 AB (publ)

Styrelsen

Stockholm in November 2020

Cyber Security 1 AB (publ)

The Board of directors

Extraordinary General Meeting (26th November 2020)

Notice of Extraordinary General Meeting 2020 (26th November)

2020 EGM: Power of Attorney Form (Swedish)

2020 EGM: Power of Attorney Form (English)

2020 EGM : Postal Voting Form (Swedish)

2020 EGM: Postal Voting Form (English)

Robert Brown

Born 1970.
Chief Executive Officer since 2020.

Other assignments: Director, CSSA & CSAD.

Previous assignments (past five years) CEO, Dynamic Recovery Holdings, CEO Cyber Security 1 AB

Education: KES, South Africa

Shareholdings: 191,344


Vivian Gevers

Born 1982.
Chief Operating Officer since 2019

Other assignments: N.A.

Previous assignments (past five years): Managing Director, Credence Security Dubai

Other assingments: Vivian is currently not engaged in any other assignments

Education: BCom in Management, University of South Africa

Shareholdings: 360,000 shares.

Garreth Scott

Year Born : 1982
Managing Director Credence Security U.A.E since 2018

Other assignments: N.A

Previous assignments (past five years): Sales Director, Credence Security, International Channel Sales Manager AccessData.

Education: Kloof High School, KwaZulu-Natal

Shareholdings: 149,911Job Oloo McAgeng’o

Year Born: 1975
Managing Director ProTec, East Africa since 2012

Other assignments: N/A

Previous assignments: Head of Technical, Professional Technologies Ltd

Shareholdings:6,625

Education: Cherangani High School

The most recent auditor election was at the annual general meeting 2019, when RSM Stockholm AB was elected as the Company’s auditor for the period until the end of the annual general meeting 2020.

Malin Lanneborn, RSM Stockholm AB,  was appoint as auditor-in-charge, for the time up until the next annual general meeting in the company.RSM Stockholm AB’s office address is Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm, Sweden