Notice to annual general meeting in Cyber Security 1 AB (publ)

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135–4811 (“Bolaget“), kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2021. Mot bakgrund av coronaviruset (covid-19) kommer stämman att genomföras endast genom ett s.k. poströstningsförfarande enligt tillfälliga lagregler. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i stämman genom att poströsta enligt instruktionerna nedan.

The shareholders of Cyber Security 1 AB (publ), reg. no. 556135-4811 (the “Company“), are hereby convened to the annual general meeting on 29 June 2021. Due to the coronavirus (covid-19) the general meeting will be held only by way of a postal voting procedure according to temporary legislation. This means that no shareholders will be participating at the general meeting in person or by proxy. Instead, shareholders may participate at the general meeting by postal voting in accordance with the instructions below.

 Rätt att delta vid stämman och registrering

The right to participate at the general meeting and registration

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels i) senast 18 juni 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels ii) skicka ifyllt och underskrivet poströstningsformulär med post så att detta är mottaget senast
28 juni 2021 på adress Cyber Security 1 AB, Ref: AGM 2021, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sverige eller via e-post till agm2021@cyber1.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan att delta i stämman.

Shareholders who wish to participate at the general meeting, by postal voting, shall i) on 18 June 2021, at the latest, be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB, and ii) submit the completed and signed postal voting form so that it is received on 28 June 2021 at the latest by way of ordinary mail to Cyber Security 1 AB, Ref: AGM 2021, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sweden or by e-mail to agm2021@cyber1.com. The postal vote form is considered as a notice to attend the general meeting.

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 18 juni 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

To be entitled to participate at the general meeting, shareholders with nominee-registered shares through a bank or other nominee must register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB (so-called voting rights registration). Shareholders requesting such registration must notify their nominee well before 18 June 2021, when such registration shall have been executed.

Poströstning

Postal voting

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning har styrelsen beslutat att genomföra stämman endast genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på stämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i stämman (via poströstning) måste uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan genom poströstningsformuläret. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cyber1.com.

Due to current circumstances in relation to the coronavirus (covid-19) and the risk of spreading the virus the board of directors has decided to hold the general meeting only by way of postal voting procedure in accordance with Section 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. Shareholders may exercise their rights at the general meeting by way of advance postal voting on the items contained in the agenda in connection with the general meeting. Shareholders who intend to participate at the general meeting (by way of postal voting) must state their name, personal ID or corporate registration number, e-mail address and phone number as well as, where applicable, information about representatives in connection with the notice to attend by the postal voting form. The postal voting form is available on the Company’s website www.cyber1.com.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströst på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

For shareholders who wish to participate through an authorised representative, i.e. where the representative submits the postal vote on behalf of the shareholder, a proxy form is available on the Company’s website. Shareholders who wish to participate through an authorised representative must submit the proxy form together with the postal voting form. If the shareholder is a legal person, a copy of the certificate of registration or corresponding document shall also be enclosed.

Behandling av personuppgifter

Use of personal data

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för stämman.

In connection with the notice of attendance, the Company will process the shareholders’ personal data, which is requested above. The personal data gathered from the share register, notice of attendance at the general meeting and information about proxies will be used for registration, preparation of the voting register for the general meeting and, where applicable, the meeting minutes. The personal data will only be used for the general meeting.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

PROPOSED AGENDA

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting register

 1. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

 1. Val av en eller två justeringsmän

Election of one or two participants to verify the minutes

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the general meeting has been duly convened

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Presentation of the Company’s annual accounts and its auditor’s report and the consolidated accounts and consolidated audit report.

 1. Beslut om

Decision regarding

 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet,

 

 1. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

appropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet, and

 1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

discharge from liability for the directors of the board and the CEO.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Determination of the number of board directors and deputy board directors and auditors.

 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Determination of the remuneration to the board of directors and auditors.

 1. Val av styrelseledamöter samt revisor

Election of the board of directors and auditors.

 1. Beslut om ändring av bolagsordningen

Resolution to amend the articles of association

 1. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner genom units med företrädesrätt

Resolution on new issue of shares and warrants by way of units with preferential rights

 1. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner genom units utan företrädesrätt – reglering av styrelsearvode

Resolution on new issue of shares and warrants by way of units without preferential rights – payment of board fees

 1. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner genom units utan företrädesrätt –fullgörande av förvärv

Resolution on new issue of shares and warrants by way of units without preferential rights – completion of acquisitions

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Resolution to grant the board of directors the authority to issue shares, convertible instruments and warrants

 1. Förslag om instruktion till styrelsen att inrätta incitamentsprogram

Proposal to instruct the board of directors to establish incentive programs

 1. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Vissa förslag som ska lämnas av valberedningen

Vissa förslag på stämman ska lämnas av valberedningen om sådan är inrättad. Enligt god marknadspraxis, då ingen valberedning har inrättats, har vissa förslag till stämman istället lämnats av Marlo Finance BV såsom större aktieägarna i Bolaget.

Samtliga förslag till beslut som ej är framlagda av Marlo Finance BV är framlagda av styrelsen.

Certain proposals that shall be submitted by the nomination committee

Certain proposals at the annual general meeting shall be submitted by the nomination committee. According to good market practice, as no nomination committee has been appointed, certain proposals to the general meeting have instead been submitted by Marlo Finance BV, as a main shareholder in the Company.

All proposals for decisions herein that are not submitted by Marlo Finance BV are submitted by the board of directors.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Marlo Finance BV föreslår att styrelsens ordförande, Johannes Bolsenbroek, eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses till ordförande för stämman.

Item 1 – Election of chairman of the meeting

Marlo Finance BV proposes that the Chairman of the Board, Johannes Bolsenbroek, or in case of impediment, the person instead proposed by the Board, be appointed as the chairman of the general meeting.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Item 2 – Preparation and approval of the voting list

The voting register that is proposed to be approved under item 2 is the voting list prepared by the Company based on the general meeting share register and received postal votes that have been controlled and approved by the person verifying the minutes.

 Punkt 3  – Godkännande av dagordning

Det föreslås att ovan dagordning godkännes.

Item 3 – Approval of the agenda

It is proposed that the above agenda is approved. 

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Det föreslås att en företrädare Marlo Finance BV eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Item 4 – Election of one or two participants to verify the minutes

It is proposed that a representative for Marlo Finance BV  or, in case of impediment, the person instead proposed by the board, be appointed to, alongside the chairman, verify the minutes.

Punkt 5 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, varför det föreslås att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Item 5 – Determination of whether the general meeting has been duly convened

Notice of the general meeting has been given in accordance with the Swedish Companies Act and the company’s articles of association, wherefore it is proposed that the general meeting resolves that the general meeting has been duly convened.

Punkt 7 a – Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det föreslås att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning fastställs.

Item 7 a – Adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet

It is proposed that the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet in the presented annual accounts are adopted.

Punk 7 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det föreslås att stämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Item 7 b – Decision regarding appropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet

It is proposed that the profits/loss shall be balanced in new account and that no dividends shall be paid.

Punkt 7 c – Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Marlo Finance BV föreslår att styrelseledamöterna och verkställande direktören som under 2020 innehaft endera av dessa roller beviljas ansvarsfrihet.

Item 7 c – Discharge from liability for directors of the board and the CEO.

Marlo Finance BV proposes that the directors of the board and the CEO are discharged from liability.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Marlo Finance BV föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan revisorssuppleant.

Item 8 – Determination of the number of board directors and deputy board directors and auditors

Marlo Finance BV proposes that the board of directors, for the period until the next annual general meeting has been held, shall consist of five ordinary members without deputy board directors and one auditor without deputy auditors.  

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Marlo Finance BV föreslår att styrelsearvode om 350 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Marlo Finance BV föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Item 9 – Determination of the remuneration to the board of directors and auditors

Marlo Finance BV proposes that fees to the board of directors shall be SEK 300,000 each and SEK 350,000 to the chairman of the board.

Marlo Finance BV proposes that the auditor shall be paid in accordance with current approved accounts.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter samt revisor

Marlo Finance BV föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av styrelseledamöterna Alan Goslar, Johannes Boelsenbroek, Pekka Honkkanen och Zeth Nyström samt nyval av Robert Brown.

Robert (f. 1970)

Engagemang i nedan Sydafrikanska bolag:

MY CYBERCARE,  AL HOSANI , CYBER SECURITY SOUTH AFRICA , CSSA ENDORSED, X2A GROUP HOLDINGS, LOT 51 OF WILDE SPRUIT, SEA VIEW PROPERTIES, DYNAMIC RECOVERY SERVICES, DYNAMIC RECOVERY3 HOLDINGS, AWAKE INVESTMENTS, TWO ROBS PROPERTY INVESTMENTS, ENERGY AND DENSIFICATION SYSTEMS, RITS CYBERCARE, MATOPA HOME OWNERS ASSOCIATION, DRAPER BROWN INVESTMENTS, THE VENDOR CONNECTION, X2A GROUP HOLDINGS (PTY) LTD (VD)

Tidigare engagemang (senaste 5 åren): VD i Cyber Security 1 AB

Marlo Finance BV föreslår att till revisor omväljs RSM Stockholm AB, som informerat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer Malin Lanneborn att utses att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Item 10 – Election of the board of directors and auditors

Marlo Finance BV proposes, for the period until the next annual general meeting has been held, re-election of board members Alan Goslar, Johannes Boelsenbroek, Pekka Honkkanen and Zeth Nyström and new election of Robert Brown

Robert Brown (b. 1970)

Engagements in the below South African ventures:

MY CYBERCARE,  AL HOSANI , CYBER SECURITY SOUTH AFRICA , CSSA ENDORSED, X2A GROUP HOLDINGS, LOT 51 OF WILDE SPRUIT, SEA VIEW PROPERTIES, DYNAMIC RECOVERY SERVICES, DYNAMIC RECOVERY3 HOLDINGS, AWAKE INVESTMENTS, TWO ROBS PROPERTY INVESTMENTS, ENERGY AND DENSIFICATION SYSTEMS, RITS CYBERCARE, MATOPA HOME OWNERS ASSOCIATION, DRAPER BROWN INVESTMENTS, THE VENDOR CONNECTION, X2A GROUP HOLDINGS (PTY) LTD (CEO)

Previous Assignments (past 5 years): CEO of Cyber Security 1 AB

Marlo Finance BV proposes that RSM Stockholm AB is re-elected as auditor, who has informed that if the general meeting resolves in accordance with the proposal, Malin Lanneborn will be appointed to continue to be the principal auditor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Det föreslås att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens 6 § i enlighet med följande.

Lydelse före föreslagen ändring:

”Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 st och högst 800 000 000 st.

The number of shares shall be not less than 200,000,000 and 800,000,000.

Lydelse efter föreslagen ändring:

”Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 st och högst 1 200 000 000 st.

The number of shares shall be not less than 300,000,000 and not more than 1,200,000,000.”

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Item 11 – Resolution to amend the articles of association

It is proposed that the general meeting resolves to amend section 6 of the articles of association in accordance with the following.

Wording before proposed change:

”Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 st och högst 800 000 000 st.

The number of shares shall be not less than 200,000,000 and 800,000,000”.

Wording after proposed change:

”Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 st och högst 1 200 000 000 st.

The number of shares shall be not less than 300,000,000 and not more than 1,200,000,000.”

Decision in accordance with this proposal requires, for its validity, that a minimum of two-thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting vote in favour of the resolution.

 Punkt 12 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner genom units med företrädesrätt

Den 27 maj 2021 beslutade styrelsen, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av 174 445 113 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor.

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget, vilket innebär att högst 174 445 113 aktier och högst 174 445 113 teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Styrelsens beslut innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 91 409, 239212 euro varav högst 45 704,619606 euro är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier, och högst 45 704,619606 euro är hänförligt till ökning på grund av nyemission av teckningsoptioner.

 1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av två (2) aktier i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget.
 2. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 1 juli 2021.
 4. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 5 juli 2021 till och med den 19 juli 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 5. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 5 juli 2021 till och med den 19 juli 2021. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 6. Varje unit emitteras till en kurs av 0,01 euro per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 0,01 euro per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,01 euro.
 8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
 10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 11. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Item 12 – Resolution on approval of the board of directors’ resolution to issue shares and warrants by way of units with pre-emption rights

On 27 May 2021, the board of directors resolved, subject to approval by the general meeting, to issue 174,445,113 units with pre-emption rights for existing shareholders on the terms and conditions set out below.

Each unit comprises one (1) newly issued share in the Company and one (1) warrant, which means that not more than 174,445,113 shares and not more than 174,445,113 warrants may be issued.

The board of directors’ resolution entails that the Company’s share capital may increase by not more than 91,409.239212 EUR of which not more than 45,704.619606 EUR refers to an increase due to an issue of shares, and not more than 45,704.619606 EUR refers to an increase due to an issue of warrants.

 1. The right to subscribe for units shall belong to those persons who on the record date for the new issue are recorded as shareholders of the Company, where two (2) existing shares shall entitle to one (1) unit right. One (1) unit right entitles to subscription of one (1) unit, i.e. one (1) newly issued share in the Company and one (1) warrant.
 2. If not all units are subscribed for by exercise of unit rights, allotment of the remaining units shall be made within the highest amount of the units issue: firstly, to those who have subscribed for units by exercise of unit rights (regardless of whether they were shareholders on the record date or not) and who have applied for subscription of units without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of unit rights that each and every one of those, who have applied for subscription of units without exercise of unit rights, have exercised for subscription of units; secondly, to those who have applied for subscription of units without exercise of unit rights and if allotment to these cannot be made in full, allotment shall be made pro rata in relation to the number of units the subscriber in total has applied for subscription of units; and thirdly, to those who have provided guarantee commitments regarding subscription of units, in proportion to such guarantee commitments. To the extent that allotment in any section above cannot be done pro rata, allotment shall be determined by drawing of lots.
 3. The record date for participation in the new issue of units shall be 1 July 2021.
 4. Subscription with pre-emption rights shall be made by cash payment during the period from and including 5 July 2021 to and including 19 July 2021. Payment for units subscribed for with pre-emption rights shall be made in full no later than five days after information regarding allotment has been sent. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
 5. Subscription without pre-emption rights shall be made on a subscription list during the period from and including 5 July 2021 to and including 19 July 2021. Payment shall be made by cash payment no later than five banking days after information regarding allotment has been sent. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
 6. Each unit it issued at a subscription price of 0.01 EUR per unit, which corresponds to a subscription price of 0.01 EUR per share. The warrants are not issued against payment.
 7. Each warrant shall entitle to subscription of one (1) new share in the Company at a subscription price of 0.01 EUR.
 8. Subscription of shares by exercise of warrants shall be made in accordance with the terms for the warrants from and including 25 July 2022 to and including 8 August 2022.
 9. The warrants are covered by the terms and conditions in Appendix A.
 10. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 11. Shares that have been added as a result of a new subscription with the support of a warrant entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 12. The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

 Punkt 13 – Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner genom units utan företrädesrätt – reglering av styrelsearvode

Marlo Finance BV föreslår att stämman beslutar om nyemission av 3 550 000 s.k. units utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor, vilket avser aktier och teckningsoptioner på samma villkor som i de units som emitteras enligt punkten 12 ovan. Nyemissionen syftar till att reglera per dagens datum utestående styrelsearvode enligt ersättningsbeslut på årsstämman den 30 juni 2020, tillhopa uppgående till 35 500 euro.

1.Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget, vilket innebär att 3 550 000 aktier och 3 550 000 teckningsoptioner kommer ges ut.

 1. Förslaget innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med 1860,20 euro varav 930,10 euro är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier, och 930,10 euro är hänförligt till ökning på grund av nyemission av teckningsoptioner.
 2. Rätt och skyldighet att teckna units ska tillkomma de styrelseledamöter som har krav på Bolaget med anledning av ovan nämnda styrelsearvode. Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget på ett kostnadseffektivt sätt reglerar upparbetade skulder.
 3. Teckning av units ska ske genom betalning eller kvittning senast den 30 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 4. Varje unit emitteras till en kurs av 0,01 euro per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 0,01 euro per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,01 euro.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022.
 7. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
 8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ovan beslut skall vara villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om emission av units (punkten 12).

 Item 13 – Resolution on new issue of shares and warrants by way of units without preferential rights – payment of board fees

Marlo Finance BV proposes that the general meeting resolves on a new issue of 3,550,000 units without preferential rights for existing shareholders in accordance with the conditions below, which refers to shares and warrants on the same terms as in the units issued in accordance with item 12 above. The new issue aims to settle as of today outstanding board fees in accordance with the resolution on board compensation at the annual general meeting on June 30, 2020, totalling 35,500 EUR.

 1. Each unit comprises one (1) newly issued share in the Company and one (1) warrant, which means that 3,550,000 shares and 3,550,000 warrants shall be issued.
 2. The proposal entails that the Company’s share capital may increase by 1,860.20 EUR of which 930.10 EUR refers to an increase due to issue of shares, and 930.10 EUR refers to an increase due to issue of warrants.
 3. The right and obligation to subscribe for units shall accrue to the board members who have outstanding claims on the Company due to the above-mentioned board fees. The reason for the deviation from the preferential rights is that the Company regulates accrued liabilities in a cost-effective manner.
 4. Subscription shall be made by payment or set-off no later than 30 June 2021. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
 5. Each unit is issued at a subscription price of 0.01 EUR per unit, which corresponds to a subscription price of 0.01 EUR per share. The warrants are not issued against payment.
 6. Each warrant shall entitle to subscription of one (1) new share in the Company at a subscription price of 0.01 EUR.
 7. Subscription of shares by exercise of warrants shall be made in accordance with the terms for the warrants from and including 25 July 2022 to and including 8 August 2022.
 8. The warrants are covered by the terms and conditions in Appendix A.
 9. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 10. Shares that have been added as a result of a new subscription with the support of warrants entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 11. The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Decision in accordance with this proposal requires, for its validity, that a minimum of nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the general meeting vote in favour of the resolution.

The above decision shall be conditional on the general meeting approving the board of director’s resolution on the issue of units (item 12).

 Punkt 14 – Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner genom units utan företrädesrätt – fullgörande av förvärv

Den 31 maj 2021 meddelade Bolaget genom pressmeddelande att förvärvsavtal ingåtts avseende Bolagets förvärv av 50 procent av aktierna i de sydafrikanska bolagen Cyber Security South Africa Proprietary Limited och  i Cyber Security Africa Distribution (gemensamt ”Målaktierna”). Den totala köpeskillingen för Målaktierna uppgår till 635 000 EUR vilken, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, ska erläggas i form av units på samma villkor som i de units som emitteras enligt punkten 12 ovan. Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan och den övriga information om förvärven som meddelats genom ovan pressmeddelande att stämman beslutar om nyemission av 63 500 000 units utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor.

1.Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget, vilket innebär att 63 500 000 aktier och 63 500 000 teckningsoptioner kommer ges ut.

 1. Styrelsens beslut innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med 33 274,00 euro varav 16 637,00 euro är hänförligt till ökning på grund av nyemission av aktier, och 16 637,00 euro är hänförligt till ökning på grund av nyemission av teckningsoptioner.
 2. Rätt och skyldighet att teckna units ska tillkomma säljarna av Målaktierna i proportion till avyttrade aktier. Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget genom emission utan företrädesrätt fullgör sina skyldigheter enligt ovan förvärvsavtal avseende Målaktierna.
 3. Teckning av units ska ske genom betalning eller kvittning senast den 30 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 4. Varje unit emitteras till en kurs av 0,01 euro per unit, vilket motsvarar en emissionskurs om 0,01 euro per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,01 euro.
 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022.
 7. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.
 8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ovan beslut skall vara villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om emission av units (punkten 12).

 Item 14 – Resolution on new issue of shares and warrants by way of units without preferential rights – completion of acquisitions

On 31 May 2021, the Company announced in a press release that acquisition agreements have been entered into for the Company’s purchase of 50 percent of the shares in the South African companies Cyber Security South Africa Proprietary Limited and in Cyber Security Africa Distribution (jointly the “Target Shares“). The total consideration for the Target Shares amounts to EUR 635,000, which, subject to approval by the annual general meeting, shall be honoured by issue of units on the same terms as in the units issued in accordance with item 12 above. In light of the above and the additional information concerning the acquisitions announced in the above press release, the board of directors proposes that the general meeting resolves on a new issue of 63,500,000 units without preferential rights for existing shareholders in accordance with the conditions below.

 1. Each unit comprises one (1) newly issued share in the Company and one (1) warrant, which means that 63,500,000 shares and 63,500,000 warrants shall be issued.
 2. The proposal entails that the Company’s share capital may increase by 33,274.00 EUR of which 16,637.00 EUR refers to an increase due to issue of shares, and 16,637.00 EUR refers to an increase due to issue of warrants.
 3. The right and obligation to subscribe for units shall accrue to the sellers of the Target Shares pro rata to divested shares. The reason for the deviation from the preferential right is that the Company, through an issue without a preferential rights, fulfils its obligations in accordance with the above acquisition agreement regarding the Target Shares.
 4. Subscription shall be made by payment or set-off no later than 30 June 2021. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.
 5. Each unit is issued at a subscription price of 0.01 EUR per unit, which corresponds to a subscription price of 0.01 EUR per share. The warrants are not issued against payment.
 6. Each warrant shall entitle to subscription of one (1) new share in the Company at a subscription price of 0.01 EUR.
 7. Subscription of shares by exercise of warrants shall be made in accordance with the terms for the warrants from and including 25 July 2022 to and including 8 August 2022.
 8. The warrants are covered by the terms and conditions in Appendix A.
 9. The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 10. Shares that have been added as a result of a new subscription with the support of warrants entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 11. The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Decision in accordance with this proposal requires, for its validity, that a minimum of nine-tenths of the votes cast and the shares represented at the general meeting vote in favour of the resolution.

The above decision shall be conditional on the general meeting approving the board of director’s resolution on the issue of units (item 12).

 Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska huvudsakligen användas för genomförande av förvärv eller finansiering samt för att fullgöra åtaganden med emissionsgaranter i företrädesemissionen i punkten 12, långivare till Bolaget enligt pressmeddelande den 17 maj 2021 samt med andra partners och leverantörer med vilka Bolaget har eller kommer ingå avtal som berättigar till ersättning genom aktier och teckningsoptioner.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Item 15 – Resolution to grant the board of directors the authority to issue shares, convertible instruments and warrants

It is proposed that the general meeting resolves to authorise the board of directors to, until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, on one or several occasions, resolve to issue shares, convertible instruments and/or warrants. Payment may be made in cash and/or with a condition to pay in kind or by way of set-off, or other conditions. The authorisation shall primarily be used for the purpose of acquisitions or financing and to honour obligations with issue guarantors in the preferential new issue in item 12, lenders to the Company according to a press release dated 17 May 2021 as well as other partners and suppliers with whom the Company have entered into or will enter into agreements entitling to remuneration by way of new shares or warrants.

Decision in accordance with this proposal requires, for its validity, that a minimum of two-thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting vote in favour of the resolution.

Punkt 16 – Förslag om instruktion till styrelsen att utforma incitamentsprogram

Marlo Finance BV föreslår att stämman beslutar om att instruera styrelsen att under 2021 inrätta ett internationellt gångbart incitamentsprogram för ledning och anställda i Cyber-koncernen samt inhämta de godkännande från aktieägarna i Bolaget som är nödvändig för dess verkställelse.

Item 16 – Proposal to instruct the board of directors to establish incentive program

Marlo Finance BV proposes that the general meeting resolves to instruct the board if directors to establish an internationally viable incentive program for management and employees in the Cyber group and during 2021 and to obtain the approval from the shareholders of the Company that may be necessary for its execution.

 Antalet aktier och röster

I Bolaget finns totalt 348 890 226 aktier, motsvarande 348 890 226 röster.

Number of shares and votes

There are in total 348,890,226 shares in the Company, representing 348,890,226 votes.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.cyber1.se, minst tre veckor före stämman. Slutliga förslag till beslut hålls på samma sätt tillgängliga två veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Documents

Relevant documents will be available with the Company (address above) and on the Company’s webpage, www.cyber1.com, not less than three weeks before the general meeting. Final proposals for resolutions will be available in the same manner not later than two weeks before the general meeting.The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen på adress Cyber Security 1 AB, Ref: AGM 2021, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm eller via e-post till agm2021@cyber1.com senast 19 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, senast den 24 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress, samt kommer hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida www.cyber1.com.

Shareholders’ right to request information

Upon request by any shareholder and where the board believes that such may take place without significant harm to the Company, the Board shall provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda or of the financial situation of the Company.
A request for such information shall be made in writing to Cyber Security 1 AB, Ref: AGM  2021, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sweden or by e-mail to 
agm2021@cyber1.com  no later than on 19 June 2021.The information will be made available at the Company’s premises, on 24 June 2021 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address, as well as will be available to the shareholders at the Company’s website www.cyber1.com.

 ___________________  

Stockholm i juni 2021

Cyber Security 1 AB (publ)

Styrelsen

Stockholm in June 2021

Cyber Security 1 AB (publ)

The board of directors

Share Article

News Centre

CYBER1‘s News Centre is a section that provides a range of news and press releases related to the company’s latest developments, initiatives, and industry insights.

Invest in CYBER1

CYBER1 represents an attractive investment opportunity for those seeking to capitalize on the growing demand for cybersecurity solutions.